”Izraēlas dienas Kuldīgā” reportāža

12.10.2011.
VIENOTĪBAS SVĒTKI

8. oktobrī Kuldīgas draudze KING OF GLORY aicināja uz konferenci ”IZRAĒLAS DIENA KULDĪGĀ” visus, kam sirdī atsaucas Dieva izredzētās tautas un Jeruzalemes vārds. Ciemos bija lūgti arī draudzes JAUNĀ PAAUDZE pārstāvji gan no Rīgas, gan Kuldīgas, gan Ventspils.

Konferences mērķis bija kopā formulēt atbildes uz tādiem aktuāliem un būtiskiem jautājumiem kā:
1. Kas ir Izraēla un Jeruzaleme (bibliskais skatījums)?
2. Kā tas skar katru no mums šodien un šeit?
3. Uz ko aicina Dieva pravietiskais Vārds šim laikam?

Draudzes KING OF GLORY Kuldīga mācītājai Lučijai Cēbergai un daudziem domubiedriem Dievs deva drosmi uzrunāt kristiešus un visu sabiedrību, lai pieaugtu kopējā atklāsme par nepieciešamību svētīt Izraēlu kā Dievam saderētu tautu un aizlūgt par to. Tā ir nepārprotama mūsu Debesu Tēva griba, kas pausta cauri visiem Svētajiem Rakstiem un īpaši skar beigu laiku Draudzi.
Ļoti daudziem Dieva plašajā garīgajā ģimenē ir skaidrs, ka šīs pasaules kārtība un tai atvēlētais laiks iet uz beigām un sāk piepildīties pravietiskais Vārds, kas pausts Jesajas 2:1-3, Jesajas 62. nod., Ecehiēla 37. nod. un Rom. 11. nod.. Tomēr jāatzīst, ka vairums turpina dzīvot vakardienas izpratnē par kristīgās draudzes pašpietiekamību un uzskata, ka attieksmei pret Izraēlu nav nekādas nozīmes – lai tā būtu labvēlīga, nelabvēlīga vai neitrāla. Tomēr tieši manai attieksmei pret Izraēlas jautājumu šodien var būt izšķiroša nozīme gan personiskajā liktenī, gan tautas, gan pasaules tālāko notikumu gaitā. Tāpēc par to jārunā skaļi un daudz, lai mēs neattaptos situācijā, no kuras brīdināja pravietis Hozeja 4:6 – ”Un Mana tauta iznīkst kopā ar viņiem aiz atziņas trūkuma, un tā negrib neko mācīties.”

Konference Kuldīgā nav nedz pirmā, nedz arī pēdējā, kas aktualizēja Izraēlas vārdu. Tā kā Dievs Pats ir tas, kurš piepilda Savu gribu un īsteno Savu Vārdu, pie šī jautājuma atgriezties pamudinājumu saņemsim arī turpmāk. Šoreiz, Kuldīgā, savas sirdis un balsis pretim Dieva aicinājumam pacēla sludinātāji Skaidrīte Troška no draudzes JAUNĀ PAAUDZE, Vilnis Gleške no PRIEKA VĒSTS, Leonīds Vapne no mesiāniskās draudzes ŠOFAR, Inese Grigoruka no Ventspils draudzes JAUNĀ PAAUDZE un Skrundas baptistu draudzes mācītājs Andris Gerdens. Kuldīdzniekus un viesus no Rīgas, Sauriešiem, Liepājas, Ventspils un citām apdzīvotām vietām uzrunāja arī bijušās LATVIJAS UN IZRĒLAS BIEDRĪBAS dibinātājs un vadītājs Igo Midrijānis. Šī biedrība Kuldīgā aktīvi darbojās un aicināja Latvijas kristīgo draudzi uz grēku nožēlu un atgriešanos pie savām saknēm jau 1990. gados, paužot mīlestību un pateicību ebreju tautai par visu Bībeles mantojumu, par Pestītāju, par Mesiju, ko šī tauta izauklējusi mums visiem par glābšanu! Konferencē runāja un aizlūdza arī Jeruzalemes draudzes KING OF GLORY Jerusalem koordinatore Baltijas valstīs Sāra Sarmīte Dzintre.

Konferenci ar sirsnīgu videouzrunu atklāja Jeruzalemes draudzes KING OF GLORY Jerusalem mācītājs Orens Lev Ari. Kuldīgas draudze KING OF GLORY ir šīs, Jeruzalemes draudzes ”mazā meitiņa” Latvijā. Tās mācītāja Lučija Cēberga pauda dienas centrālo aicinājumu – katram kristietim reāli un darbībā būt Dieva mīlestības vēstnesim šajā mīlestības deficīta laikmetā, jo tikai tā pasaule var atpazīt Jēzu Kristu mūsu vidū. Arī mācītājs Vilnis Gleške uzsvēra, ka tikai tā un nekā savādāk mēs varam palīdzēt ieraudzīt un pieņemt Ješua, Mesiju, ebreju tautai. Vēstures gaitā tā jau ir pietiekami cietusi atraidījumu no kristīgās draudzes, kurai ir laiks nožēlot visa veida atstumšanas grēkus attiecībā pret ebrejiem. Ir laiks no visas sirds nest jūdu tautai reāli saredzamu Dieva un kristīgās draudzes mīlestības vēsti. Mēs esam divas māsiņas, bet – viena Kristus Miesa, viena Līgava, kā uzsvēra mācītājs Orens Lev Ari. MĒS ESAM VIENS KRISTŪ!
Mācītājs Leonīds Vapne līdz sirds dziļumiem aizgādāja izpratni par to, ka Dieva Slava Jēzū Kristū uz zemes tika nogādāta cauri lielām ciešanām. Vai arī mēs tām esam gatavi? Jo ir taču teikts – kur ir bijis mūsu Kungs, tur būsim arī mēs, ja vien ar visu sirdi Viņam sekosim...  
Protams, visa notiekošā centrā bija Svētais Trīsvienīgais Dievs! Viņam tika pausta visa slava un gods gan ikvienā uzrunā, gan prieka un pateicības pilnajā slavēšanā un pielūgsmē. Dieva slavēšanā ievadīja Valters Gleške no draudzes PRIEKA VĒSTS, bet stafeti pārņēma gan draudzes ŠOFAR, gan JAUNĀS PAAUDZES slavētāji – kora un deju grupas mazais sastāvs. Slavēja arī Ventspils draudzes JAUNĀ PAAUDZE mūziķi, Dievam, dziedāja skrundeniece Ieva Gerdena. Konferences dalībnieki baudīja tādu Dieva tuvumu, mīlestības piepildījumu un iepriecinājumu, ka ikviens sajuta aicinājumu un ļāvās to izpaust dejās Dieva Vaiga priekšā. Valdīja tik sirsnīga un mīļa svētku atmosfēra, ka noslēgumā Leonīds Vapne šo konferenci nosauca par Vienotības Svētkiem. Un patiesi – kopā bija sapulcējušies pārstāvji gan no dažādām pilsētām, gan no daudzām konfesijām un draudzēm. Arī pieskāriens katram vienam bija dziļš – daudzi klātesošie atzina, ka tiešām beidzot ir saņēmuši atklāsmi un sākuši saprast, kāpēc un kā ir jālūdz par Dieva izredzēto tautu savā turpmākajā kristīgajā kalpošanā!

Viesu vidū bija LATVIJAS KRISTĪGĀ RADIO direktors Tālivaldis Tālbergs, Liepājas KRAUKĻA FONDA vadītāja Larisa Valtere, kristiešu atbalstītāji Astrīda un Tālivaldis Vēsmiņi un citi, kuru sirdis atsaucās uzaicinājumam, jo gaidīts bija ikviens. Programma bija ļoti piesātināta, visu vainagoja lūgšanas un aizlūgšanas, kas beidzās vēlu vakarā.

Viss, ko mēs nesakrāsim kopā ar Ješua, taps izkaisīts – to saka Dieva Vārds. Mēs sakrāsim, ja ieiesim Viņa gribā šim laikam, kas Bībelē pausta skaidri un saprotami: „Pār taviem mūriem, Jeruzaleme, Es iecēlu sargus, tie necietīs klusu ne dienu, ne nakti. Jūs, kam jādomā par to Kungu, neliecieties mierā un nemitieties Viņam atgādināt, kamēr Viņš pienācīgi neizveido Jeruzalemi un to nepadara slavenu virs zemes”, teikts Jes. 62:6-7. Tu un es esam šie sargi! ”Jo no Ciānas izies pamācība un tā Kunga Vārds no Jeruzalemes”, pauž Jes. 2:3. Šis pamācības Vārds jau izskan no Svētās pilsētas pa televīzijas kanālu TBN RUS pār daudzām pasaules valstīm.
Ir svētīgi sajust notikumu pulsu, apzināties, ka varam saredzēt plaukstošo vīģes koku un sadzirdēt savu Līgavaini, kurš jau stāv kāzu nama durvīs, lai tās drīz atvērtu. Laiks Līgavai saposties un iepildīt lukturos svaigu eļļu!
Šķīstīšanās, lēnprātīga un pazemīga gara iemantošana, svētīšana, aizlūgšana, evaņģēlija iznešana ārpus draudzes sienām pareizā veidā - tas viss ir kā liesmiņa, kura aizdedzinās šo Debesu eļļu mūsu lukturos, atraisot Dieva spēku lielajam atmodas vilnim pēdējās dvēseļu ražas ievākšanai mūsu Kungam. Tas viss ir nesaraujami, pravietiski saistīts ar Dieva izredzētās tautas svētīšanu, bez kuras šoreiz nekas nevar notikt. Tā ir neapstrīdama mūsu Debesu Tēva griba, un ir liela laimes sajūta tajā atrasties!

Ina Zalkovska,
draudze KING OF GLORY Kuldīga

 


Drukāt

: