Par LEA

Latvijas Evaņģēliskā Alianse – LEA

LEA pārstāv unikālu starpkonfesionālu kustību Latvijā, kas aicināta apvienot visus kristiešus un brīvas gribas cilvēkus savstarpējai sapratnei un nāciju sadraudzībai, Jēzus Kristus Labās vēsts pasludināšanai un kristīgo vērtību aktivizācijai sabiedrībā. Sabiedrības visos slāņos – individuālajos, ģimenes, zinātnes, kultūras un politikas.
LEA aicināta attīstīt sadarbību sociālo, morālo un ētisko jautājumu risināšanā starp valsti un baznīcu.
LEA dibināta 20. septembrī 2002. gadā, Rīgā, kad Rīgas Doma baznīcā tikās kristieši un galveno kristīgo baznīcu garīgie līderi.
LEA logotips: iniciatīva, vienotība, balss.
Tās interpretācija skan tā:
Latvijas Iniciatīva
Evaņģēliskā Vienotība
Alianses Balss

  • Latvijas Iniciatīva – virzīt uz priekšu un realizēt piedāvājumus un projektus, kuri var aktīvi ietekmēt sabiedrību vietējā un starptautiskā mērogā.

  • Evaņģēliskā ticīgo vienotība, par kuru lūdza Jēzus Kristus. Jāņa ev. 17.nod.

  • Mūsu daudznacionālas kopienas līderu vienotība starp lielajām un mazajām kristīgajām konfesijām, neatkarīgām baznīcām, kristīgam organizācijām un privātpersonām.

  • Alianses Balss, kā daļa no Eiropas Evaņģēliskās alianses kopš 2003. gada, gan arī kā daļa no Vispasaules Evaņģēliskās Alianses. Tas sniedz milzīgas priekšrocības un atbildību pasaules kristīgajā sadraudzībā, kurā ir vairāk kā 600 milj. evaņģēlisko kristiešu 128 valstīs.


Latvija ir brīnišķīgs piemērs citām valstīm, saglabājot tradicionālās kristīgās vērtības un starpkonfesionālo baznīcu sadarbību. Latvija kļuva par pirmo valsti, kurā parlaments – saeima apstiprināja sabiedrības pamatvērtības: ģimene un laulība. Laulība – kā brīvprātīga savienība starp vīrieti un sievieti. LEA ir aicināta palikt uzticīga, piepildot Jēzus Kristus Lielo pavēli: „Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” Mateja ev. 28:18-20

Lai Dievs tajā mums palīdz!
Dievs, svētī Latviju!

Vadims Kovaļevs
LEA prezidents

 

Drukāt

: