LEA ticības apliecība

Mēs ticam

  • Svētajiem Rakstiem, kas Dieva doti, dievišķi iedvesmoti, nemaldīgi, pilnībā uzticami ar visaugstāko autoritāti visos ticības un rīcības jautājumos;

  • Vienīgajam Dievam, kas mūžīgi pastāv trijās personās - Tēvs, Dēls un Svētais Gars;

  • Mūsu Kungam Jēzum Kristum, Dievam, kas dzīvojis uz zemes, dzimis nevainīgai jaunavai, dzīvojis pilnīgi svētu dzīvi, brīnumus darījis;

  • Viņa aizstājošai un izpērkošai nāvei, Viņa miesas augšāmcelšanai, Viņa uzkāpšanai debesīs, starpnieka darbam un Viņa otreizējai atnākšanai spēkā un godībā;

  • Zudušo un grēcinieku glābšanai, kas, Jēzus Kristus asinīm izpirkti ticībā un nevis ar darbiem, atdzimuši Svētajā Garā;

  • Svētajam Garam, kas iemājojot ticīgajā dod tam spēju dzīvot svētu dzīvi, liecināt un darboties Kungam Jēzum Kristum pa godu;

  • Visu ticīgo, Draudzes un Kristus miesas vienotībai Garā;

  • Gan izglābto, gan zudušo augšāmcelšanai; tie ir tie, kas glābti mūžīgās dzīvības augšāmcelšanai, un tie, kas augšāmcelti  mūžīgai sodībai.

Pamatnostādnes:
 

1. Mēs ar prieku uzņemam savā vidū visus brāļus un māsas Kristū, kas ticībā uz Kristu Jēzu piedzīvojuši jaunpiedzimšanas žēlastību, kas ievedusi viņus Dieva bijāšanā un iepazīšanā un izpaužas paklausībā Viņa Vārdam.

2. Mēs apzināmies, ka mūsu, kristiešu, pienākums ir savstarpēji uzticēties un iedrošināt ikvienu, kas kalpo Kungam Kristum.

3. Mēs respektējam dažādas kultūras, pieredzes un doktrinālas izpratnes, kuras Dievs piešķīris saviem ļaudīm, un atzīstam, ka atšķirīga atsevišķu jautājumu izpratne, kas neietekmē cilvēka pestīšanu, varētu pastāvēt līdz pat pasaules galam.

Darbība:
 

1. Mēs mudinām visus kristiešus lūgt, kā lūdzis Kristus, lai mēs būtu viens Tēvā un Dēlā un Viņa Gara spēkā veicinātu mīlestību, mieru un sadraudzību Kristus Miesas, Viņa Draudzes, vidū.

2. Mēs mudinām visus kristiešus nopietni iestāties par biblisko patiesību ievērošanu, jo tikai tad, ja esam gatavi arvien vairāk paklausīt Patiesībai un mācīties viens no otra, mēs nāksim tuvāk Kristum un viens otram.

3. Mēs aicinām viens otru, mutiski vai rakstiski apspriežot ticības vai reliģiskās darbības jautājumus, kuros kādiem no dalībniekiem varētu būt atšķirīgi uzskati, izvairīties no personīgiem apvainojumiem un naida izpausmēm, lēnprātīgi paust patiesību mīlestībā, esot gataviem arī pašiem atzīt savas nepilnības un kļūdas.

4. Mēs savstarpēji apņemamies, pirms atklāti izsakām savu viedokli par citu kristiešu izteiktajiem apgalvojumiem, vispirms sazināties ar viņiem, lai uzzinātu, kas īsti ir ticis pausts, lai tādējādi atbalstītu, ko varam atbalstīt, izvērtētu, cik svarīgi ir norādīt uz kļūdām, pēc mūsu uzskatiem, un brīvprātīgi izskaidrotu kādas neskaidrības - to visu vēlamies darīt pieklājīgi, pazemīgi un laipni.

5. Mēs priecājamies par Evaņģēlija izplatīšanos visā pasaulē un aicinām visus kristiešus piedalīties šā uzdevuma izpildīšanā, izvairoties no nevajadzīgas savstarpējas sacensības, bet ikvienā iespējamā veidā sadarboties, lai tuvinātu Kristus valstību, kurā valdīs miers, taisnība un svētums. Lai darām to par godu vienīgajam Dievam - Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam.


Drukāt

: