LEA vīzija un misija

VĪZIJA

GARĪGĀ ATMODA LATVIJĀ, ZEMĒ UN TAUTĀ, VISOS SABIEDRĪBAS IETEKMES KALNOS: ĢIMENĒ, BAZNĪCĀ, BIZNESĀ, IZGLĪTĪBĀ, VALDĪBĀ, MĀKSLĀ UN MĒDIJOS, ZINĀTNĒ UN TEHNOLOĢIJĀS, CAUR KRISTUS MIESUS VIENOTĪBU UN MĪLESTĪBU.
LAI NĀK TAVA VALSTĪBA KĀ DEBESĪS TĀ ARĪ LATVIJĀ!!!

MISIJA

IZVEIDOT KOPĒJU PLATFORMU STARPKONFESIONĀLAI KRISTIEŠU SADARBĪBAI LATVIJĀ, LAI VEICINĀTU SAVSTARPĒJO SAPRATNI UN AKTIVIZĒTU KRISTIEŠU INICIATĪVU SABIEDRĪBĀ.

...dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa, visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits citu panesdami mīlestībā, cenzdamies uzturēt Gara vienību ar miera saiti: viena miesa, viens Gars - jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti -, viens Kungs, viena ticība, viena kristība; viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem /Ef.4:1-6/


Drukāt

: