Starpkonfesionālā lūgšanu nakts 21.10.

18.10.2011.
Par Latvijas garigo atmodu! 21. oktobris

Lugšanu nakts, kura ir pieejama visam kristigajam konfesijam, notiks jau 11 reizi, tatad 11. Starpkonfesionala Lugšanu nakts. To organize Ozolnieku Vasarsvetku draudzes "Ticibas Speks" Lugšanu kalpošana "Ludziet bez mitešanas".

Lugšanu nakts saksies 21. oktobri no plkst. 21:00 - 4:00 Ozolnieku Lugšanu nama "Augšistaba". Taja kalpos Lugšanu kalpošanas vaditajs Arturs Rižešconoks, parstavji - Jarets Lode, Leonids Barsuks. OVD slavešanas grupa.

Programma:

slava un pielugsme
Dieva vards par personigam un dzilam attiecibam ar Sveto Garu
Individualas un kopigas lugšanas par Dieva tuvumu un Vina iepazišanu
Aizlugšanas par LATVIJAS GARIGO ATMODU
Aizlugšanas par DRAUDZEM, KRISTIEŠIEM, DR.APVIENIBAM, VALDIBU, u.c
Aizlugšanas par katru individuali.

Lugšanai ir loti LIELS speks, ja ta nak no sirds. Jezus Kristus kalna svetruna sacija vienkaršus, bet tai paša laika nozimigus vardus: "Ludziet, tad jums taps dots" /Mateja 7:7/
Pavils kada cita vestule saka, lai ludzam ticiba. Tatad musu lugšana, lieciba vai vards bez ticibas ir nedziva. Mes velamies aicinat kristiešus lugt ticiba par musu Tautas garigo atmodu. Dieva vards mus aicina lugt. Cik specigi, ka Latvija ir kads pulcinš kristiešu, kuri sirds dedziba un sapes iestajas par neticigo tautu. Kristus dzird musu lugšanas! Tas Kungs mums dos atmodu! TIKAI jasak ar sevi, un tad notiks lielas lietas cilveku dzive caur Dievu. Vispirms mes lugsim, lai Dievs mus ka kristiešus dara tirus un škistus, jo tad mes varam but Dieva svaiditi un lietojami kalpi. Lugšanai ir liela nozime. Ja mes nelugsim, tad nekas nenotiks. Ja mes nelugsim pec atmodas un uguns par musu zemi, Dievs nesutis. Šodien ir laiks lugt un iestaties. Ja, daudzi teiks, ka gadiem ir lugts un nekas nenotiek. Jezus sacija: "Ticiet Dievam un ticiet man!" Tas nozime, ka mums ka Dieva berniem jaapbrunojas ar visiem Dieva ierociem un jaturpina lugt. Jo Dievs ir apsolijis, ka musu zeme tiks dziedinata.

"Vini iet no speka uz speku, lidz kamer vini paradas Dieva priekša
 Ciana." /Psalms 84:8/

Lugšanu Kalpošana
www.ticibasspeks.lvDrukāt

: