LEA komanda sveic!

23.12.2011.
Aicinām katru palikt uzticīgam Tam Kungam arī jaunajā gadā, piepildot Jēzus Kristus Lielo pavēli:
Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” Mateja ev. 28:18-20

 

Lai Dievs mums palīdz!
Vadims Kovaļevs
LEA prezidents

 


VIŅA mīlestībā uz jums visiem,
LEA viceprezidente,
Inga Ziņģe-Pupiņa

 


Drukāt

: