KALPOTĀJU LŪGŠANAS piektdien, 2.septembrī, 19:00 Blaumaņa ielā 38/40

26.08.2016.
Latvijas Evaņģēliskā alianse aicina piedalīties
KALPOTĀJU LŪGŠANĀS

piektdien,  2.septembrī,  19:00,
Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40, 3.stāvā
Pēc lūgšanām sadraudzība un pārrunas.

Tas Kungs mums uzticējis šo zemi un laiku, lai būtu uz mūriem un stāvētu pretī tumsai ar Kristus Gaismu. Būsim nomodā un gatavībā, būsim kopā lūgšanās un aizlūgšanās Tā Kunga troņa priekšā.
Atklāsim no jauna vienotas ticības lūgšanas nozīmi un spēku, nebūsim vienaldzīgi.

Patiesi Es jums saku: ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs; un, ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs. Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū." (Mat. ev. 18:18-28)


Drukāt

: